Tomaszów Maz.,

piątek, 16 maja 2014

Projekt Nowe Horyzonty dla osób bezrobotnych

Szanowni Państwo


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUSK" Sp. z o.o. realizator projektu „Nowe horyzonty" realizowanego na terenie
woj. łódzkiego w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki", Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o zamieszczenie materiału informacyjnego na temat projektu dla osób bezrobotnych   na Państwa stronie internetowej.

Celem głównym Projektu jest podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia min. 90% z 60 Uczestników Projektu (36K, 24M) osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym: zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim, poprzez nabycie i uzupełnienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Okres realizacji projektu 01.03.2014 – 28.02.2015.


W Projekcie mogą wziąć osoby będące:

Ø  mieszkańcem woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

Ø  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

Ø  zamierzają nabyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz podjąć zatrudnienie;

oraz należą do jednej z poniżej wymienionych grup docelowych:

Ø  utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia
do Projektu oraz jednocześnie zalicza się do grupy: bezrobotna lub nieaktywna zawodowo;

Ø  zleceniodawca rozwiązał umowę cywilnoprawną z przyczyn zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych

Ø  zleceniodawca nie przedłużył umowy cywilnoprawnej z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych.

 

Projekt „Nowe horyzonty" zapewnia możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Kompleksowe wsparcie
w zakresie doradztwa zawodowego oraz  szkoleniowego sprawi, że każdy z uczestników będzie mógł zwiększyć swoją motywację
do rozwijania swojej dalszej kariery zawodowej.

 

W ramach Projektu oferujemy :

         poradnictwo zawodowe indywidualne (12 godzin/osoba) i grupowe (20 godzin/grupa);

         szkolenia do wyboru (240 godz./grupa):

Ø  Pracownik obsługi biurowej - (m.in. zasady pracy biurowej, obsługi sprzętu biurowego, język obcy – 60h);

Ø  Logistyk/Spedytor - (m.in. logistyka w teorii i praktyce, język obcy -60 h);

Ø  Opiekun osoby starszej - (m.in.  kierunki pomocy i opieki geriatrycznej, język obcy – 60h )

         staż zawodowy z wynagrodzeniem.

 

Zapewniamy w ramach szkoleń:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • przerwę kawową przy 4 h szkolenia oraz obiadową przy 6 h szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • profesjonalną kadrę szkoleniową
 • certyfikaty ukończenia szkolenia
 • płatny staż

Osoba do kontaktu: Aneta Nagler tel. 535 016 717, Beata Pawlak tel. 535 025 211.


Z góry dziękuję za
pomoc.


 


                                                                                            


--  Aneta Nagler Kierownik Projektu "Nowe Horyzonty"  Biuro Projektu ul. Gdańska 91/93, pok. 16,  90-613 Łódź budynek E , I piętro, tel. 535 016 717 strona: www.nowehoryzonty24.pl  Projekt realizowany w okresie 01.03.2014 – 28.02.2015r.  na terenie woj. łódzkiego w ramach Priorytetu VIII.  „Regionalne kadry gospodarki", Działania 8.1 „Rozwój pracowników  i przedsiębiorstw w regionie" Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ ochrona avast! Antivirus jest aktywna.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz